หน้าแรก

มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพ
โดย
สโมสรโรตารีกรุงเทพ


มูลนิธิสโมสรโรตารีกรุงเทพซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของสโมสรโรตารีกรุงเทพ ได้รับการอนุมติให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ประเทศไทย ดังนั้นเงินบริจาคของทุกท่านจึงสามารถนำมาใช้หักลดหย่อนสำหรับการเสียภาษีในประเทศไทยได้

ภารกิจของมูลนิธิคือการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย สนับสนุนการศึกษา และช่วยบรรเทาความยากจนรวมถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม โครงการของมูลนิธิจึงมุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 3 ด้านนี้:

การศึกษา: เปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ส่งเสริมคุณธรรมและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม

สุขภาพอนามัย: สร้างความหวังให้กับผู้ที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ที่มีความต้องการให้ช่วยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนาทางด้านสุขอนามัย การสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนที่ยากจนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย

การพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนและพัฒนาให้คนในชุมชนและระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โครงการการกุศลในปัจจุบันของเรา

การศึกษา

  • ทุนโรตารีพยาบาลเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
  • การอบรมอาชีวศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทางการเงิน ณ วิทยาเขต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บริจาค

สุขภาพอนามัย

  • การผ่าตัดแก้ไขให้กับเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยร่วมกับคลินิคเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย
  • ประเมิน ทดสอบ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด ร่วมกับการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่โรงเรียนในชนบทในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนได้กว่า 2,700 คน
บริจาค

การพัฒนาชุมชนและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  • การปลูกป่าชายเลนเพื่อปกป้องชุมชนชายฝั่งและช่วยในการดักจับคาร์บอน
  • โครงการกำจัดมลพิษจากพลาสติกผ่านการให้ความรู้และให้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในโรงเรียน โดยได้ร่วมมือกับกลุ่ม Less Plastic Thailand
  • ช่วยบรรเทาสถานการณ์โควิดโดยการมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่ชุมชนที่ยากไร้
บริจาค

คุณเลือกได้เลย !

  • ฉันชอบทุกโครงการของโรตารี ให้จัดสรรเงินบริจาคของฉันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริจาค

ที่โรตารีเราแตกต่าง

“ผู้นำแห่งการบริการ”

เราสานเครือข่ายสังคมเพื่อเล็งเห็นปัญหาที่ท้าทายมวลมนุษยชาติร่วมกัน ทำให้คน 2 กลุ่มมาบรรจบกัน ระหว่าง กลุ่มคนที่ขาด ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ และกลุ่มคนที่มีกำลังสมอง กำลังกาย และกำลังทรัพย์ ที่พร้อมจะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม

90 ปีแห่งการให้บริการสังคม

ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสังคม งานด้านมนุษยชนของเราเริ่มตั้งแต่ การสอนหนังสือ ให้ความรู้พื้นฐาน จนถึงการสร้างสันติภาพ, โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรค, การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ จนถึงการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมแขนงต่างๆ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานการกุศลที่ท่านเชื่อถือได้

เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มโรตารี  โดยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านบริจาคจะถูกใช้ในโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส  เนื่องจากโรแทเรียนทุกท่านล้วนเป็นอาสาสมัคร หรือจิตอาสาที่อุทิศเวลาและกำลังทรัพย์ โดยทุกท่านได้ชำระค่าสมาชิกรายปีซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถูกใช้ในการบริหารงานของสโมสรต่างๆ โดยการทำโฆษณาต่างๆ เพื่อการกุศลนั้น เราใช้งบประมาณที่ได้มาจากการบริจาคกันเองภายในและจากผู้สนับสนุนหลักต่างๆ

บริจาคกับเรา

ของตอบแทน

รับถุงผ้า  Rotary New Hope หากท่านบริจาคอย่างน้อย 2,500 บาทขึ้นไป ทั้งนี้สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเท่านั้น

ภาพโดย Jon Tyson

เพลิดเพลิน

มิวสิควีดีโอสุดพิเศษของเรา ‘A Little Love’ ผ่านทาง YouTube โดยนักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และนักแต่งเพลง คุณฮิวโก้ จักรพงษ์

ข่าวสาร

“พบกับทูตกิตติมศักดิ์ของเรา”