สุขภาพอนามัย

  • การผ่าตัดแก้ไขให้กับเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ โดยร่วมกับคลินิคเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย
  • ประเมิน ทดสอบ และปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด ร่วมกับการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่โรงเรียนในชนบทในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนได้กว่า 2,700 คน

สร้างความหวังให้กับผู้ที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ที่มีความต้องการให้ช่วยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนาทางด้านสุขอนามัย การสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนที่ยากจนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย

  • (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ = 31 บาท)
  • รับถุงผ้าจากผู้สนับสนุนของเรา เพียงท่านบริจาค 2,500 บาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับถุงผ้า 1 ใบ ต่อมูลค่าการบริจาคทุกๆ 2,500 บาท ทั้งนี้สำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ในประเทศไทยเท่านั้น
หมวดหมู่:

คำอธิบาย

สร้างความหวังให้กับผู้ที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ที่มีความต้องการให้ช่วยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนาทางด้านสุขอนามัย การสนับสนุนให้โรงเรียนและชุมชนที่ยากจนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย